صفحه اصلی » گروه »

نمایش ۱ - ۱۲ از ۱۲

ردیفاولآخرینپسوندتاریخمقطع تحصیلیتلفن همراهتاریخ ثبتنام
۱امیر عباسجهانیارمسعود۰۵/۰۳/۱۳۸۴یازدهم۰۹۱۰۲۴۶۸۵۴۴۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲علیاشرفیحمید۰۵/۲۰/۱۳۸۴دوازدهم۰۹۱۰۲۰۹۱۸۷۰۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳ابوالفضل پهلوان فرد ۱۶ سالعابوالفضلپهلوان فرد۰۴/۰۲/۱۳۹۶متوسطه دوم۰۹۲۲۰۷۸۷۴۳۲۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۴ایمانکشاورزقربانعلی۰۴/۳۰/۱۳۸۳دیپلم۰۹۱۰۹۴۷۱۴۸۵۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۵سید محسناحمدیسید احمد۱۰/۰۷/۱۳۸۰پایه سوم حوزه علمیه۰۹۹۱۲۳۷۱۳۱۶۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۶محمدحسینغلامحسینیغلامرضا۰۱/۲۱/۱۳۸۰کارشناسی۰۹۱۹۳۱۳۲۵۶۷۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۷سید محمدعلویسید مهدی۰۳/۱۰/۱۳۸۰دانشجو کارشناسی رشته حقوق۰۹۱۹۲۴۰۳۴۰۹۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۸محمد صادقبذریبیژن۰۳/۲۶/۱۳۸۵یازدهم۰۹۳۵۲۲۳۳۳۹۶۱۴۰۲/۰۴/۰۲
۹محمد علیاقا علی عطارانمحمد باقر۰۲/۲۵/۱۳۸۵دبیرستان۰۹۹۴۴۶۲۱۸۳۸۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۰مهدیاشرفیمحمد۰۴/۰۳/۱۳۸۳دانشجو کارشناسی۰۹۰۲۶۳۰۰۲۷۵۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۱محمد مهدیچرخچیحسن۰۹/۲۹/۱۳۷۴سطح دو حوزه۰۹۳۶۰۴۲۷۷۳۲۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۲محمد حسنحسن زادههادی۰۱/۰۱/۱۳۷۱فوق لیسانس۰۹۱۲۹۳۶۷۸۸۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
ردیفاولآخرینپسوندتاریخمقطع تحصیلیتلفن همراهتاریخ ثبتنام

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.