نمایش ۱ - ۱۲ از ۱۲

ردیفاولآخرینپسوندتاریخمقطع تحصیلیتلفن همراهتاریخ ثبتنام
1امیر عباسجهانیارمسعود05/03/1384یازدهم091024685441402/04/06
2علیاشرفیحمید05/20/1384دوازدهم۰۹۱۰۲۰۹۱۸۷۰1402/04/05
3ابوالفضل پهلوان فرد ۱۶ سالعابوالفضلپهلوان فرد04/02/1396متوسطه دوم۰۹۲۲۰۷۸۷۴۳۲1402/04/05
4ایمانکشاورزقربانعلی04/30/1383دیپلم091094714851402/04/05
5سید محسناحمدیسید احمد10/07/1380پایه سوم حوزه علمیه099123713161402/04/05
6محمدحسینغلامحسینیغلامرضا01/21/1380کارشناسی091931325671402/04/04
7سید محمدعلویسید مهدی03/10/1380دانشجو کارشناسی رشته حقوق091924034091402/04/03
8محمد صادقبذریبیژن03/26/1385یازدهم093522333961402/04/02
9محمد علیاقا علی عطارانمحمد باقر02/25/1385دبیرستان099446218381402/03/25
10مهدیاشرفیمحمد04/03/1383دانشجو کارشناسی090263002751402/03/22
11محمد مهدیچرخچیحسن09/29/1374سطح دو حوزه۰۹۳۶۰۴۲۷۷۳۲1402/03/22
12محمد حسنحسن زادههادی01/01/1371فوق لیسانس091293678811402/03/22
ردیفاولآخرینپسوندتاریخمقطع تحصیلیتلفن همراهتاریخ ثبتنام