اختیاری
مثال : ۲۵۰۰۰ = بیست و پنج هزار تومان
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .