اختیاری
مثال : 25000 = بیست و پنج هزار تومان
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .